Officiële mededelingen 14 januari 2021

(Foto archief AV)

Hieronder vindt u de officiële mededelingen van de gemeente van week 2 2020

Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op: www.meerlanden.nl/coronavirus.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 – 38 75 84/38 76 60 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS
Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet de gemeente Aalsmeer een beroep op u:

 • Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
 • Leg geen zakken naast een overvolle container;
 • Gooi geen textiel bij het restafval.
  Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer.

De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) – 38 75 75.

Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden: Maan-/dins-/donder-/vrijdag 08.30 uur – 12.00 uur Woensdag 13.00 uur – 16.30 uur.

Voornemen opschorten bijhouding persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Durka R. 15-02-1981 04-01-2021
  Marques Delgado E. 13-11-1954 04-01-2021
  Pensik A.J. 16-10-1969 04-01-2021

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

PAPIEREN AFVALKALENDER
Heeft u geen papieren afvalkalender ontvangen van Meerlanden?
Stuur een mailtje met uw adres naar Meerlanden publieksinformatie via pi@meerlanden.nl en dan ontvangt u deze alsnog thuis.

Raadsvergadering
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op donderdag  21 januari 2021, in de burgerzaal van het raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. Het raadhuis is gesloten voor publiek om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. U kunt de uitzending volgen via de livestream op de website van de gemeente en / of via TV uitzending van Radio Aalsmeer.

RAAD
Burgerzaal
Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 R-1. 1.     Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte

2.     Vaststelling van de agenda

3.     Vaststelling van het verslag van de raadsvergadering van 3 december  2020 en 10 december 2020

4.     Vaststelling van de lijst ingekomen stukken

5.     Bekrachtigen geheimhouding

6.     Mededelingen van het college

HAMERSTUK
20.05 R-2 Controleprotocol voor de accountantscontrole jaarrekening 2020, inclusief normenkader
BEHANDELSTUK
20.10 R-3 Standplaatsenbeleid Aalsmeer 2021
20.25 R-4 Koersdocument Mobiliteit Aalsmeer
20.55 R-5 Gemeentelijk Rioleringsplan 2021 – 2026
21.25 R-6 Nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen Aalsmeer 2020
21.55 R-7 Vragenkwartier
 
                                         SLUITING

GEMEENTE AALSMEER – VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN FORT KUDELSTAART (Z20-029892)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Aalsmeer in zijn vergadering van 3 december 2020 het bestemmingsplan “Fort Kudelstaart”, met identificatienummer NL.IMRO.0358.19A-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld. Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan vast te stellen, daar het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd.

Doelstelling
Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van Fort Kudelstaart, waarbij de jachthaven wordt uitgebreid en het fort extra horecafuncties krijgt, zoals een hotel, een restaurant, café met terras en bijbehorende parkeervoorzieningen. Het forteiland krijgt een openbaar en recreatief karakter en wordt grotendeels in originele staat teruggebracht waarbij monumentale en cultuurhistorisch waardevolle elementen worden behouden en waar mogelijk worden hersteld en versterkt.

Plangebied
Het plangebied beslaat het forteiland Kudelstaart en de directe omgeving daarvan. Het forteiland is gelegen aan en maakt deel uit van de plasoevers langs de Kudelstaartseweg.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
In de vaststellingsfase zijn wijzigingen doorgevoerd in het bestemmingsplan. Voor een overzicht van de wijzigingen en aanpassingen in het bestemmingsplan wordt verwezen naar de bijlagen Nota van Beantwoording Zienswijzen en Staat van Wijzigingen, die onderdeel uitmaken van het vaststellingsbesluit.

Amendement
De raad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan een amendement aangenomen, dat tevens onderdeel uitmaakt van het vaststellingsbesluit. Het door de raad aangenomen amendement heeft betrekking op het toestaan van drijvende steigers en daarmee vergelijkbaar drijftuig en een aanpassing in het zoekgebied voor aanlegsteigers op de verbeelding.

M.e.r. beoordelingsbesluit
Op grond van het Besluit m.e.r. is het bestemmingsplan een m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit. Ten behoeve van de m.e.r-beoordeling is een aanmeldnotitie opgesteld. Op grond van deze aanmeldnotitie heeft het college van burgemeester en wethouders op 2 juni 2020 besloten dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld voor het bestemmingsplan ‘Fort Kudelstaart’, aangezien de ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt geen ‘belangrijke nadelige gevolgen’ voor het milieu met zich brengen. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit (het bestemmingsplan) rechtstreeks in hun belang worden getroffen.

Inzage
Het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken, waaronder het vaststellingsbesluit en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen ligt gedurende 6 weken met ingang van 15 januari 2021 op de volgende wijzen voor eenieder ter inzage:

–             in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode:

–             NL.IMRO.0358.19A-VG01 of via de zoekterm ‘Fort Kudelstaart’ en

–             de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1.

–             de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen.

Beroep
Binnen 6 weken na de dag waarop deze besluiten ter inzage zijn gelegd kan tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door:

–             belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend;

–             belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze tegen het
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

–             iedere belanghebbende, voor zover beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het
bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt met het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor de mogelijkheid van beroep aangemerkt als één besluit. Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Naast het schriftelijk instellen van beroep is het mogelijk digitaal beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Via de link https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog alleen voor burgers mogelijk om het beroep digitaal in te dienen.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Gedempte Sloot t.h.v. nrs. 56-70, (Z21-001924), het inrichten van een bouwplaats op parkeerplaatsen tot en met 31 maart 2022
t.b.v. de realisatie van 8 nieuwbouwappartementen

– Hornweg 248, 1432 GT, (Z21-001754), het legaliseren van een reeds gebouwde schuur

– Dorpsstraat 89, 1431 CB, (Z21-001735), het plaatsen van een erfafscheiding met vier toegangspoorten

– Dorpsstraat 89, 1431 CB, (Z21-001730), het aanleggen van een in- en uitrit

– Stommeerweg tegenover nr. 2 in Aalsmeer, (Z21-000861), het inrichten van een op- en overslagplaats op parkeerplaatsen op
Kolenhaven t.b.v. aanleg ecologische Verbindingszones in Aalsmeer van 1 februari tot en met 12 maart 2021

– Linnaeuslaan 80, 1431 JW, (Z21-000792), het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak

– Thailandlaan (kad.perc. B10016), (Z21-000657), het plaatsen van een bouwbord en schep voor project Greenpark Aalsmeer

– Hornweg naast 244 (kad. perc. B7774 en B7777), (Z21-000245), het bouwen van een woning en het aanleggen van een in- en
uitrit

 VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE.
DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN.
De beslissing op de volgende aanvragen zijn  met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:

– Zijdstraat 82, 1431 EE, (Z20-080359), het verbouwen van een bestaande bedrijfsruimte tot een zelfstandige woning.
Verzonden: 06 januari 2021

– Mijnsherenweg 50, 1433 AT, (Z20-073209), het maken van een uitbouw en terrasoverkapping aan de woning en hobbyruimte
achter op het perceel. Verzonden: 07 januari 2021

– Geniedijk 22, 1433 HC, (Z20-064106), het wijzigen van de bestaande gevels naar stucwerk, vervangen van de dakpannen door
een rieten kap en het plaatsen van een nieuwe dakopbouw. Verzonden: 05 januari 2021

– Oosteinderweg 313, 1432 AW, (Z20-079078), het verplaatsen van de in- en uitrit naar de rechterkant van het perceel. Verzonden:
05 januari 2021

– Zijdstraat 31, 1431 EA, (Z20-079914), het plaatsen van twee nieuwe kozijnen in de bestaande sparingen van de winkel.
Verzonden: 04 januari 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Gloxiniastraat 24, 1431 VG, (Z20-063834), het plaatsen van een aanbouw aan de voorgevel van de woning. Verzonden:
05 januari 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Rietwijkeroordweg 67 kwek, 1432 JG, (Z20-077662), het aanpassen van de brandcompartimentering. Verzonden: 08 januari 2021

– Ophelialaan 102, 1431 HM, (Z20-059011), het overkappen van bestaand terras. Verzonden: 08 januari 2021

– Thailandlaan 14A en 14B, 1432 DJ, (Z20-060988), het plaatsen van een container t.b.v. de pelletinstalaltie, een rookruimte en
een afscherming voor de afvalcontainers voor een periode van 5 jaar. Verzonden: 05 januari 2021

Wet algemene bepalingen APV en Drank- en Horeca
Evenementen. Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

Collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

TER INZAGE:

 • t/m 21 januari 2021:
  Ontwerpbestemmingsplan Uiterweg 116a – Marinapark (Z16- 011546), waaronder de aanmeldnotitie m.e.r. en het concept beeldkwaliteitplan (die als bijlagen bij de toelichting van het bestemmingsplan zijn opgenomen)
 • t/m 28 januari 2021:

aanvraag geluidhinderontheffting: in het kader van het vlinderen van een vloer in de periode 6 tot 9 januari 2021, op het perceel Oosteinderweg tegenover 545

 • t/m 28 januari 2021:

aanvraag geluidhinderontheffing: in het kader van werkzaamheden Project Waterfront Aalsmeer van
7 december 2020 tot 1 mei 2021, op het perceel Stommeerweg en Kudelstaartseweg

 • t/m 3 februari 2021:
  verzoek om ontheffing van de geluidshinder (met de daarop betrekking hebbende stukken) in het kader van wegwerkzaamheden van 18 t/m 21 januari 2021, op het perceel het kruispunt Burgemeester Kasteleinweg – Van Cleeffkade.
 • t/m 4 februari 2021:

Concept Strategie werklocaties Aalsmeer ter inzage (Z20-002116)

 • t/m 26 februari 2021:

bestemmingsplan Fort Kudelstaart met daarop betrekking hebbende stukken (Z20-029892)

 • t/m 5 maart 2021:

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. brandveilig gebruik van Flower Tower,
Japanlaan 9, 1432 DK (Z20-078270

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676. De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

 

Lees vorig bericht

Verdachten aanslag Biedronka startten in Korianderhof

Lees volgend bericht

Ondernemers Centrum niet helemaal gesloten


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *