Officiële mededelingen 10 december 2020

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 50.

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op: www.meerlanden.nl/coronavirus.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl.

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 – 38 75 84/38 76 60 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS
Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet de gemeente Aalsmeer een beroep op u:

 • Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
 • Leg geen zakken naast een overvolle container;
 • Gooi geen textiel bij het restafval.
  Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) 38 75 75. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden: Maan-/dins-/donder-/vrijdag 08.30 uur – 12.00 uur Woensdag 13.00 uur – 16.30 uur.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Op dinsdag 15 december is burgerzaken geopend tot 14.00 uur. De rest van de middag is het raadhuis niet meer open voor publiek. 

Besluit om bijhouding persoonslijst ambtshalve op te schorten.
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Cybula M.M. 16-07-1989 01-12-2020
  Rybicki M. 14-04-1981 01-12-2020
  Twardowski K.G. 17-04-1956 03-12-2020

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

=========================================================================================

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op donderdag  10 december 2020, in de burgerzaal van het raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. Het raadhuis is gesloten voor publiek om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. U kunt de uitzending volgen via de livestream op de website van de gemeente en / of via TV uitzending van Radio Aalsmeer.

RAAD
Burgerzaal
Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 R-1 1.Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte

2.Vaststelling van de agenda

3.Bekrachtigen geheimhouding

4.Mededelingen van het college

20.05 R-2 Samenwerking met de gemeente Amstelveen (Centrumregeling AA)
20.50 R-3 Regionale samenwerking
20.55 R-4 Moties Vreemd aan de orde van de dag
21.15 Vragenkwartier
21.30 SLUITING
21.35 De voorzitter heropent de raadsvergadering van 3 december 2020
BEHANDELSTUK
21.35 R-7 Ontwikkelvisie ‘Tuinieren buiten de kaders’
22.05 R-8 Onderzoek Rekenkamer inzake Sociaal Domein
22.20 R-9 Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 ‘De kracht van balans’
22.40 R-10 Vaststellen ‘Kaders zonne-energie Aalsmeer’
23.10 SLUITING

Ontwerpbestemmingsplan Uiterweg 116a – Marinapark (Z16- 011546)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 11 december 2020 tot en met 21 januari 2021 voor eenieder ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Uiterweg 116a – Marinapark” met bijbehorende stukken.

Doelstelling
Het nieuwe bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van maximaal 90 recreatiewoningen, een receptie-gebouw, parkeervoorzieningen en aanlegplaatsen voor recreatievaartuigen op de gronden van de voormalige jachthaven. Tevens is een concept beeldkwaliteitsplan opgesteld met welstandscriteria, dat als aanvulling zal dienen op de welstandsnota.

Plangebied
Het plangebied betreft het terrein van de voormalige jachthaven De Aardbei aan de Uiterweg 116a te Aalsmeer.

M.e.r. beoordelingsbesluit
Op grond van het Besluit m.e.r. is het bestemmingsplan een m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit. Ten behoeve van de m.e.r-beoordeling is een aanmeldnotitie opgesteld. Op grond van deze aanmeldnotitie heeft het college van burgemeester en wethouders op 1 december 2020 besloten dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld voor het bestemmingsplan, aangezien de ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt geen ‘belangrijke nadelige gevolgen’ voor het milieu met zich brengen. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit (het bestemmingsplan) rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Eenieder kan zijn/haar opvatting over het m.e.r.-beoordelingsbesluit via een zienswijze kenbaar maken in het kader van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, waaronder de aanmeldnotitie m.e.r. en het concept beeldkwaliteitplan (die als bijlagen bij de toelichting van het bestemmingsplan zijn opgenomen) liggen met ingang van 11 december 2020 tot en met
21 januari 2021 op de volgende wijzen voor eenieder ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode:
  NL.IMRO.0358.09X-OW01, en
 • in digitale vorm via de gemeentelijke website, link: https://0358.ropubliceer.nl/;
 • de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1.
 • de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen.

Zienswijzen en/of inspraakreacties
Op het ontwerpbestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Op het concept beeldkwaliteitsplan kan door eenieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling een inspraakreactie ingediend worden. Schriftelijke zienswijzen/inspraakreacties kunnen, onder vermelding van ons kenmerk Z16-011546 worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze/ inspraakreactie kunt u via telefoonnummer 020 – 540 46 00 een afspraak maken.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
RECTIFICATIE (Omgevingsvergunning, aanvraag ontvangen)
– Legmeerdijk naast 326 traf (kad. perceel C 1204, voorheen Legmeerdijk 322), 1431 GC, (Z20-080890),
het dempen van water en het plaatsen van een erfafscheiding. Toelichting: de locatie-aanduiding (Legmeerdijk naast
316 traf) zoals eerder gepubliceerd bleek niet juist te zijn.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Fuutlaan 13, 1431 VN, (Z20-085367), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Pasteurstraat 24, 1433 KT, (Z20-084714), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Oosteinderweg 523, 1432 BK, (Z20-084651), het renoveren en uitbreiden van de bestaande woning

– Kas 22, 1431 LX, (Z20-084490), het vervangen van een houten kozijn aan de achterzijde door een aluminium kozijn,
het uitbreiden van bestaand dakterras en plaatsen van hekwerk

– Vrouwentroostpad 4, 1433 GW, (Z20-084303), het plaatsen van twee dakkapellen aan de zijkant, een uitbouw aan
de achterzijde van de woning en het vervangen van de garagedeur door een vast paneel met deur

– Stationsweg 4e en 4f, 1431 EG, (Z20-084126), het intern wijzigen van de indeling d.m.v. het samenvoegen van 2
kleine appartementen naar 1 grote op de 3e verdieping van de reeds in aanbouw zijnde nieuwbouw

– Pijlkruidhof 2, 1433 WL, (Z20-083457), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Vrouwentroostpad 6, 1433 GW, (Z20-083373), het uitvoeren van funderingsherstel aan de bestaande constructie en
het plaatsen van een dakopbouw

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Vlinderweg 4, 1432 MH, (Z20-052145), het vervangen van de bestaande dakkapel aan de voorgevel door een
bredere dakkapel. Verzonden: 02 december 2020

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN.

DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:
– Kudelstaartseweg 141, 1433 GC, (Z20-079249), het kappen van een beeldbepalende boom (Abies) in de voortuin.
Verzonden: 07 december 2020

– Thailandlaan 14A en 14B, 1432 DJ, (Z20-060988), het plaatsen van een container t.b.v. de pelletinstalaltie, een
rookruimte en een afscherming voor de afvalcontainers voor een periode van 5 jaar. Verzonden: 07 december 2020

– Daltonstraat t.h.v. nr. 8, Sectie D nr. 7534, (Z20-069164), het kappen van 3 bomen t.b.v. de herinrichting en
groenrenovatie van de omgeving van de Proosdijhal. Verzonden: 30 november 2020

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Hugo de Vriesstraat 54, 1431 KC, (Z20-070635), het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 04 december 2020

– Kudelstaartseweg 247, 1433 GH, (Z20-070704), het realiseren van een aanbouw (gemeentelijk monument).
Verzonden: 03 december 2020

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Wissel 7, 1431 LN, (Z20-081085), het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning. Verzonden:
07 december 2020

– Jan Lunenburg Oever 12 (Herenweg 64), (Z20-067692), het vervangen van de bestaande woning in het kader van
bouwplan Nieuw Calslagen. Verzonden: 03 december 2020

– Hogedijk, tussen Aalsmeerderweg-Stommeerkade en de Waterwolftunnel (van perceel B9934 tot en met B5102),
(Z20-060818), het verbeteren van de Hogedijk i.v.m. de dijkveiligheid (fase 1). Verzonden: 03 december 2020

– Lisdoddestraat 42, 1433 WH, (Z20-064743), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning.
Verzonden: 03 december 2020

– Daltonstraat t.h.v. nr. 8, Sectie D nr. 7534, (Z20-069164), het kappen van 3 bomen t.b.v. de herinrichting en
groenrenovatie van de omgeving van de Proosdijhal. Verzonden: 03 december 2020

– Jan Lunenburg Oever 15 (kavel 2, kad. perceel D 7659), (Z20-056350), het bouwen van een woning met berging en
carport. Verzonden: 30 november 2020

– Lisdoddestraat 40, 1433 WH, (Z20-064738), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning.
Verzonden: 03 december 2020

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, UITGEBREIDE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Molenpad 4, 1431 BZ, (Z20-049559), het herindelen en aanpassen van de brandcompartimenteringen en brandveilig
gebruik. Verzonden: 30 november 2020

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Galileistraat 14, 1433 BX, (Z20-071581), het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning.
Verzonden: 07 december 2020

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omgevingsvergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Beatrixstraat 78, 1432 HG, (Z20-069759), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

BESLUIT ONTHEFFING *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat, op grond van artikel 2.10, lid 4 van de APV, ontheffing is verleend voor de volgende aanvraag. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Raadhuisplein, Ophelialaan en Poldermeesterplein in Aalsmeer en op de locatie Einsteinstraat in Kudelstaart,
(Z20-080530), het plaatsen van in totaal vier kerstwensbomen. De ontheffing geldt van 7 t/m 29 december 2020.

MELDING AKKOORD
– Legmeerdijk 271a, 1432 KB (Z20-084924), het slopen van glasopstanden, bedrijfsruimte, waterbassins en een woonhuis

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.

 • Aanwijzing parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische motorvoertuigen – Twijnderlaan, zuidelijk deel

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl

VENTVERGUNNING (VERLEEND)

 • Gemeente Aalsmeer (Z20-080405) Verkoop van het consumptie-ijs van 1 maart 2021 tot 1 november 2025, verzonden 3 december 2020

GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 8:3 van het Bouwbesluit 2012 de volgende ontheffing is aangevraagd. In het kader van werkzaamheden Project Waterfront Aalsmeer van 7 december 2020 tot 1 mei 2021, op het perceel Stommeerweg en Kudelstaartseweg. Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0297 – 38 75 75. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE:

 • t/m 10 december 2020: Ontwerpbestemmingsplan “Parkmeer”, concept welstandscriteria en ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Z20-071090 )
  t/m 10 december 2020: verlening omgevingsvergunning voor de herinrichting van het Waterfront (Z19-059133)
 • t/m 17 december 2020:
  verlening omgevingsvergunning Stationsweg 17 Aalsmeer inclusief het besluit hogere grenswaarden geluid met de daarbij behorende stukken
 • t/m 18 december 2020:
  actieplan geluid 2013-2018 met de daarbij behorende stukken
 • t/m 21 januari 2021:
  Ontwerpbestemmingsplan Uiterweg 116a – Marinapark (Z16- 011546), waaronder de aanmeldnotitie m.e.r. en het concept beeldkwaliteitplan (die als bijlagen bij de toelichting van het bestemmingsplan zijn opgenomen.
  GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl
ALS_Ansichtkaart_WensZorg_A6_v3

Lees vorig bericht

Nieuw schoolgebouw HWC opgeleverd

Lees volgend bericht

Fietsster uit sloot gevist


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *